شرکت کاریز سیستم بر اساس استانداردها و تجارب جهانی آمادگی دارد معماری سازمانی را در سبک ها و متدهای مختلف معماری، بر اساس اهداف و اولویت های کارفرمایان، به صورت تخصصی طراحی و پیاده سازی نماید.

انواع سبک های معماری سازمانی که توسط شرکت کاریز سیستم قابل اجرا است:

 • معماری سازمانی ارزش محور(نتیجه محور)
 • معماری سازمانی چابک
 • معماری سازمانی سرویس گرا
 • معماری سازمانی فرایند محور
 • معماری سازمانی فناوری اطلاعات محور
 • معماری سازمانی مدل-رانه
 • معماری سازمانی حاکمیت محور
 • و ...

چارچوب های معماری سازمانی تحت پوشش:

 • Iran Enterprise Architecture Framework
 •  Federal Enterprise Architecture (FEA)
 • The Open Group Architecture Framework(TOGFA)
 • Business Process Framework (eTOM)
 • Federal Segment Architecture Methodology (FSAM)
 • Gartner’s Enterprise Architecture Framework
 • IBM Information FrameWork (IFW)
 • Zachman Framework
 • ...

استاندادرها و متدهای معماری سازمانی مورد استفاده:

 • BPMN 2
 • Archimate
 • UML 2
 • EPC
 • BPR
 • SOA
 • FURPS

خدمات

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند