پکیج خدمات طراحی و بازمهندسی فرایندهای سازمانی با رویکرد سرویس‌گرا

  • احصاء و مدلسازی فرایندها در قالب استاندارد BPMN2
  • تحلیل وضعیت فرایندها و خدمات سازمان از جهت میزان بلوغ سرویس گرایی
  • بازمهندسی فرایندهای سازمانی مبتنی بر پارادایم سرویس گرایی
  • بازنگری ساختار سازمانی متناسب با پارادایم سرویس گرایی
  • طراحی معماری مطلوب لایه سرویس برای کارفرما
  • پیاده سازی فرایندها و خدمات در سیستم های مدیریت فرایند
  • و ...

خدمات

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند