پکیج خدمات برنامه ریزی راهبردی فاوا

 • تبیین ماموریت، چشم انداز و ارزش های فناوری اطلاعات
 • استخراج اهداف کیفی و کمی فناوری اطلاعات برای بزاه های ماین مدت و بلندمدت
 • طراحی راهبردهای فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف
 • ارزیابی همسویی استراتژیک بین کسب و کار با فناوری اطلاعات
 • استخراج نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات در سازمان
 • تخمین منابع و هزینه اجرای نقشه راه و پیشنهاد سناریوی بهینه به سازمان 
 • و ...

پکیج خدمات طراحی نظام حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات:

 • تحلیل و طراحی وضعیت نظام حاکمیت فاوا در سازمان
 • تبیین و طراحی قلمرو حاکمیت فناوری اطلاعات
 • طراحی نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ITIL

طراحی نقش ها و اختیارات بازیگران کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات

 • و ...

خدمات

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند