از جمله افتخارت تیم شرکت، علاوه بر اجرای ده‌ها پروژه بزرگ برای بخش دولتی و خصوصی، طراحی چارچوب ملی معماری سازمانی ایران است که با هدف هدایت موثر دستگاه های اجرایی برای طراحی و پیاده سازی اثربخش طرح های معماری سازمانی، هماهنگ با اهداف و سیاست های دولت الکترونیکی انجام شده است. در این راستا کل زیست بوم فنی-علمی-اجرایی معماری سازمانی مدنظر قرار گرفته و برای ذینفعان مختلف، زمینه و شرایط لازم برای فعالیت پیش بینی شده است.

از جمله اسناد مرجع و خروجی های چارچوب معماری سازمانی ایران:

خدمات

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

راهکارها

معماری مایکروسرویس

معماری مایکروسرویس

گذرگاه سرویس سازمان

گذرگاه سرویس سازمان

معماری سازمانی

معماری سازمانی

مدل مرجع خدمات بانکی

مدل مرجع خدمات بانکی