مهندس امیر مهجوریان

مهندس امیر مهجوریان

هیئت مدیره شرکت
دکتر فریدون شمس

دکتر فریدون شمس

هیئت مدیره شرکت
دکتر اسلام ناظمی

دکتر اسلام ناظمی

هیئت مدیره شرکت
دکتر حسن حقیقی

دکتر حسن حقیقی

هیئت مدیره شرکت
دکتر مقصود عباسپور

دکتر مقصود عباسپور

هیئت مدیره شرکت
دکتر یوسف رستگاری

دکتر یوسف رستگاری

مدیر پروژه
دکتر رضا رضایی

دکتر رضا رضایی

مدیر پروژه
دکتر کاوان صدیقیانی

دکتر کاوان صدیقیانی

مدیر پروژه
دکتر سعید شکراللهی

دکتر سعید شکراللهی

مدیر پروژه

  مشتریان مهم