loading...

سیستم مدیریت لجستیک با پوشش زنجیره تامین تا مصرف که به مشتری هدف ختم می شود، طراحی و پیاده سازی شده است. در این سیستم امکان تعریف خدمات و محصولات و انبارداری آن ها وجود دارد. انبارداری بصورت متمرکز و توزیع شده لحاظ شده است. مدیریت مشتریان شامل اطلاعات کامل هر مشتری و جزئیات خرید های هر مشتری در سیستم قابل جستجو می باشند.

جستجو بر اساس انواع فیلتر های تاریخ، زمان، نوع مشتری، نوع خرید و غیره طراحی شده است. مدیریت ارتباط با پایانه‌های پست داخلی و خارجی از جمله پست جمهوری اسلامی ایران و پایگان در سیستم وجود دارد.

امکان ایجاد سرلیست از فاکتورها و ویرایش فاکتورها و همچنین گزارش گیری از وضعیت ارسال هر فاکتور در سیستم در نظر گرفته شده است.

بخش گزارش گیری، انواع گزارشات مالی و اداری و همچنین گزارشات حجم سفارش و خرید را شامل می شود.

خدمات

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

مشاوره و سفارشی سازی مدل مرجع بانکداری bian

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

راهکارها

معماری مایکروسرویس

معماری مایکروسرویس

گذرگاه سرویس سازمان

گذرگاه سرویس سازمان

معماری سازمانی

معماری سازمانی

مدل مرجع خدمات بانکی

مدل مرجع خدمات بانکی

  مشتریان مهم