پکیج خدمات تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی جامع سازمانی با رویکرد فرایندمحور و سرویس گرا: 

  • تحلیل، طراحی و معماری سیستم منابع انسانی
  • تحلیل، طراحی و معماری سیستم مدیریت مالی
  • تحلیل، طراحی و معماری سیستم برنامه و  بودجه
  • تحلیل، طراحی و معماری سیستم تامین و لجستیک
  • تحلیل، طراحی و معماری سیستم بازاریابی و فروش
  • تحلیل، طراحی و معماری سیستم باشگاه مشتریان
  • و ...

خدمات

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با رویکرد سرویس‌گرا

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

مشاوره و اجرای طرح‌های معماری سازمانی ارزش-محور

تحلیل و طراحی سیستم‌های جامع فرایندمحور و سرویس‌گرا

تحلیل و طراحی سیستم‌های جامع فرایندمحور و سرویس‌گرا

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

بازطراحی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

طراحی برنامه راهبردی و نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی با گذرگاه سرویس

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند

استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند